Den internationella privaträtten handlar om att bestämma vilket lands domstol som har rätt att pröva en tvist. I vissa fall kan det vara flera länders domstolar som får lov att ta upp ärendet. Detta är något av det första man måste bestämma när man har ett ärende där flera länder är inblandade, t.ex. för att parterna kommer ifrån olika länder, har olika nationalitet.

bild Internationell privaträtt

Internationell privaträtt eller processrätt och civilrätt

Internationell processrätt och civilrätt handlar om vilket lands lag är tillämplig och vilken domstol är behörig att pröva en tvist med gränsöverskridande inslag.

Det kan t.ex. handla om:

  • Hur en dom utomlands verkställes.
  • Vilka juridiska konsekvenser det får om du väljer att flytta utanför Sverige.
  • Vilka rättigheter du har om ditt företag blir stämt i ett annat land.

Internationell rätt med privaträtt och juridiska ärenden

Om du behöver rådgivning och biträde i ärenden av internationell karaktär så har våra jurister här på Arnér & Partners inte bara stor erfarenhet inom internationell processrätt och allmän rätt utan också ett omfattande internationellt kontaktnät.

Vi kan hjälpa dig med bland annat:

  • Internationell handel
  • Att upprätta avtal som gäller i respektive land
  • Vårdnadstvister där till exempel föräldrarna är bosatta i olika länder
  • Hantering av dödsbon med internationella frågor
  • Tvistelösning

Internationell processrätt med privaträtt som din jurist

Vi har både vanan av att hantera fall internationellt och av att hantera processrätt med internationell karaktär. Det vanligaste är internationella avtal och avtalsfrågor, men inte alltför sällan så kan det även gälla privata ärenden som vårdnad.

Välkommen att kontakta Arnér & Partners när du behöver hjälp med frågor som rör internationell privaträtt.

Varför Arnér och Partners?

Arnér & Partners är en utpräglad processbyrå med stor samlad erfarenhet av att bedriva komplicerade domstolsmål. Vi erbjuder en bred katalog av biträdestjänster för hantering av en uppkommen process där du som klient kan känna trygghet i att byråns samlade kompetens ställs till förfogande för hantering av dina juridiska problem. Detta utifrån en mycket hög nivå av service och kvalificerad rådgivning för att på bästa sätt tillvarata dina intressen.