Vid en rättegång i brottmål utreds om den misstänkte har gjort sig skyldig till ett brott och vilket straff den som befunnits skyldig ska få. Vanligen behandlas brottmålen vid tingsrättens sammanträde men enkla mål som svaranden erkänt kan också avgöras i en skriftlig process enbart på handlingarna, dvs. på basis av dokumenten i målet.

brott

Brottmål

Brottmål hör till det juridiska området Straffrätt och är den del av juridiken som hanterar vilka ageranden och beteenden som staten genom lag förbjudit och man därför kan tilldömas straff (påföljd) för. Det är endast sådana ageranden (gärningar) som lagstiftaren uttryckligen har skrivit som förbjudna (kriminaliserade) som man kan bli dömd för (brott). I domstolsprocessen kallas de brott som domstolen ska bedöma för åtalspunkter.

Lagstiftningen på detta område finns främst i Brottsbalken. Ibland talar man om Specialstraffrätt, vilket innebär brott som inte finns listade i Brottsbalken. Dessa brott är då kopplade till specifika sammanhang, med relevanta kopplingar till annan lagstiftning; Narkotikabrott, Miljöbrott, och Trafikbrott är exempel på sådana sammanhang.

Om processen

Brottmålsprocessen finns reglerad inom Processrätten, där den utgör en egen avdelning. Parterna är alltid den enskilde brottsmisstänkte personen (den åtalade) och Åklagaren som representerar Staten. Den som är Brottsoffer (Målsägande) har ofta rätt till att bli representerad genom ett Målsägandebiträde, men anses inom svensk rättsordning inte vara part i domstolsmålet.

Rättsområdet är speciellt, eftersom det handlar om det enda rättsområde där enskilda personer riskerar att drabbas av straff (dömas till påföljd), vilket kan innebära frihetsberövande i fängelse. Därför är också beviskraven högre ställda i brottmål än inom Tvistemål; för att man ska kunna dömas för brott måste domstolen konstatera att åklagare har ställt sitt påstående (gärningsbeskrivning) ställt bortom rimligt tvivel, utifrån den beaktade bevisningen och argumentationen. Motsatsvis innebär detta alltså att en brottsmisstänkt ska frikännas i brottmål, om försvararen presenterat rimligt tvivel kring åtalspunkten.

Alla har rätt till en försvarare

När man misstänks för brott har man alltid rätt till en försvarare, men för att kostnaden för denne ska täckas av staten, så krävs det att domstolen förordnar en Advokat för uppdraget. Detta görs om gärningen som personen är misstänkt för, har fängelse i straffskalan eller om det finns annat särskilt behov, tex. att den misstänkte är minderårig eller särskilt utsatt på något sätt. Har man en specifik Advokat som man önskar att domstolen förordnar bör man omgående meddela detta till polisen.  

Varför Arnér och Partners?

Den som står anklagad för brott har en ovillkorlig, lagstadgad rätt till en Försvarare eftersom utgången i en brottmålsrättegång kan vara livsavgörande. Du har också själv rätt att bestämma vilken Advokat som ska få förtroendet att företräda dig och därför ligger det i ditt intresse att välja rätt. Arnér & Partners har Brottmål som ett av våra specialistområden och har varit verksamma inom detta under lång tid. Hos oss kan du känna stor trygghet i att dina intressen blir tillvaratagna på bästa sätt med en hög servicenivå.