Allmän civilrätt är ett brett ämnesområde som samlar många av de frågor som inte ryms under andra, speciella, ämnesområden.
Den allmänna civilrätten rör framför allt avtalsrätt och köprätt men även t.ex. sakrätt samt skuld och fordran.

Bild Allmän Civilrätt

Civilrätt

Civilrätt innebär den delen av juridiken som reglerar bestämmelser kring tvister och rättsförhållanden mellan icke statliga / civila parter dvs. fysiska personer (privatpersoner) och juridiska personer (företag, organisationer, föroreningar, NGO:s m.m.) Allmän civilrätt är då generellt samlingsbegrepp för civilrättens ämnesområden. Dessa ämnesområden kan sedan var för sig betecknas som särskild civilrätt, när man talar om dem i ett specifikt sammanhang. Sammanfattningsvis utgörs civilrätten av nedanstående ämnesområden:

Avtalsrätt

Regleringar kring avtal och överenskommelser mellan olika parter. Tillämpliga lagar är exempelvis Avtalslagen, Köplagen, Skuldebrevslagen m.m.  Rättsfrågorna inom detta område kan å ena sidan vara gamla nog att ha diskuterats när människan började bo i byar och städer, men kan å andra sidan handla om helt nya ställningstaganden som aktualiseras genom teknikutveckling, förändrat samhälle, Globaliseringen etc. Avtalsrätten omfattar bestämmelser kring avtal mellan såväl fysiska personer (privatpersoner) och juridiska personer (företag, organisationer, föroreningar, NGO:s m.m.). När det gäller avtal mellan privatperson och företag, så benämner man privatpersonen som konsument och företaget som näringsidkare. Avtal där konsumenter ingår är belagda med särskild lagstiftning (Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen m.m.) för att särskilt stärka konsumentens ställning i maktförhållandet gentemot näringsidkaren.

Fordringsrätt

Regleringar kring fordran och skuld; Föreligger betalansvar? Vem ska betala? Hur mycket ska betalas?

Sakrätt

När en person hamnat i en situation att föreliggande fordringar är större än existerande tillgångar, så talar man om att personen har hamnat på obestånd. Obeståndet innebär i regel att en domstol efter ansökan från någon av fordringsägarna beslutar om Konkurs, vilket innebär att ett specifikt regelverk blir tillämpbart på äganderätten till den konkursförklarade personens tillgångar (Utsökningsbalken, Konkurslagen m.m.). Rättsområdet som dessa konkursregler hanterar benämns som Sakrätt och syftar till att reglera intressena för fordringsägarna att få ut sina pengar samt vilken turordning som fordringsägarnas inbördes intressen ska tillgodoses i konkurrens med varandra.

Syftet är alltså att främja handel samt en förutsebar och fungerande marknad, genom att försäljare och utlånare av pengar ska kunna vara säkra på att juridiken skyddar deras rättmätiga krav på betalning. 

Affärsjuridik

Denna term är ett samlingsbegrepp för de ovan nämnda ämnesområdena när de tillämpas i företagssammanhang. För att i längden framgångsrikt kunna bedriva affärsverksamhet på dagens reglerade marknad måste företag ha en god förståelse för helheten av de nämnda rättsområdena inom civilrätten.

Varför Arnér och Partners?

Arnér & Partners är verksamma inom hela spektret av Civilrättsliga områden. Våra medarbetare bedriver kvalificerat juridiskt biträde där kan du som klient känna trygghet i att få dina intressen tillvaratagna med en hög nivå av service och kvalificerad kunskap.