Skip links

Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt

Bodelning, äktenskapsförord och samboavtal
När ett äktenskap upphör ska en bodelning göras.

Alla tillgångar som utgör giftorättsgods ska ingå och som huvudregel ska en likadelning göras av makarnas ekonomiska överskott.

Makar kan dock avtala om att all eller viss egendom ska hållas utanför en bodelning. Detta måste regleras i ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord är formbundet och måste tydligt klargöra makarnas vilja.

När det gäller upphörande av ett samboförhållande ska, om någon av samborna begär det, en bodelning göras av gemensamt anskaffad bostad och gemensamt anskaffat bohag.

I normalfallet ska en likadelning göras. Om någon av samborna t.ex helt eller till större del betalar för bostaden kan bodelningsreglerna få stora konsekvenser. Det kan då vara viktigt att upprätta ett samboavtal.

Om makar eller sambor inte kan komma överens om hur bodelning ska genomföras kan en bodelningsförrättare utses av tingsrätten. En bodelningsförrättare är neutral och fattar beslut om hur bodelningen ska göras utifrån vad parterna gör gällande.

Det är av mycket stort värde att vid en bodelning, eller i en bodelningsprocess, ta hjälp av ett juridiskt ombud som är erfaren inom ekonomisk familjerätt. Att ta hjälp av ett ombud underlättar också ofta kommunikationen som många gånger kan vara/bli ansträngd. Det är också väldigt viktig att äktenskapsförord och samboavtal blir korrekt upprättade för att undvika framtida problem.

Vi har kunskap, lång erfarenhet samt ett stort engagemang för våra klienter. Vi biträder Dig gärna i Din bodelning och hjälper till att upprätta äktenskapsförord och samboavtal. Vi åtar oss också gärna uppdrag som bodelningsförrättare.

Underhåll till make/maka/partner
Som regel ansvarar var och en för sin egen försörjning efter en skilsmässa. Det kan dock finnas situationer då det är svårt för den ena maken att klara av sin försörjning, och då kan man ha rätt att få underhållsbidrag av den andre. Vi hjälper dig gärna att bedöma din möjlighet eller skyldighet att få eller betala underhåll, samt att föra din talan i domstol om så skulle vara nödvändigt.