Skip links

Barnrätt

Barnrätt

Vårdnad om barn
Att inneha vårdnaden om ett barn innebär att ha det rättsliga ansvaret för barnet. Det innefattar dels en rätt att besluta och bestämma om barnets olika angelägenheter, såsom exempelvis val av skola, deltagande i aktiviteter osv. Därtill innebär det även ett ansvar att tillse att barnets behov av omvård, fostran och trygghet blir tillgodosedda.

I de flesta fall, har båda föräldrarna gemensam vårdnad om barnet, även efter en separation och även om barnet bor mer hos en av föräldrarna. I vissa situationer, kan emellertid gemensam vårdnad orsaka problem, särskilt om föräldrarnas relation är konfliktfylld eller om någon av föräldrarna saknar förmåga att ta hand om barnet på ett bra sätt. Då kan det vara nödvändigt att den gemensamma vårdnaden löses upp och att en av föräldrarna ensam anförtros vårdnaden.  Även i motsatt fall, då en förälder inte har del i vårdnaden, kan det bästa för barnet vara att även den föräldern får bli vårdnadshavare.

För det fall föräldrar inte kan komma överens i vårdnadsfrågor, och detta går negativt ut över barnet, eller i de fall en förälder brister i omsorgen om barnet, kan det alltså vara nödvändigt att vända sig till domstol för att säkerställa barnets rätt till trygghet och stabilitet  genom en ansökan om ensam, alternativt gemensam, vårdnad.

Domstolen utgår i en vårdnadstvist enkom utifrån vad som anses vara det bästa för barnet. Vad som är ”det bästa för barnet” är dock en fråga som kan vara mycket svår att avgöra, i synnerhet i fall där föräldrarna har en konfliktfylld relation eller där en av föräldrarna kan misstänkas för att brista i omsorgen om barnet men där detta kanske inte klart går att bevisa.

Oavsett orsak, så kan en vårdnadstvist vara en för barnet livsavgörande process som inte får bedrivas ovarsamt eller utan ett långsiktigt och strategiskt helhetsperspektiv med såväl juridiska som rent mänskliga aspekter i fokus. Vi har mångårig erfarenhet av vårdnadstvister och ytterst kunnig expertis att bistå dig med för det fall du skulle behöva hjälp med en vårdnadsprocess. Detta oavsett om du önskar erhålla ensam vårdad, eller om du inte är vårdnadshavare för ditt barn men så önskar bli.

 

Umgänge med barn och barns boende
Till skillnad från frågan om vårdnad, som avser det rättsliga ansvaret för barnet, är frågorna om barns boende och umgänge, kopplat till barnets rätt att få fysisk tillgång till båda sina föräldrar. Detta oavsett om föräldrarna har gemensam vårdnad eller ej.

Enligt lag har ett barn rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar och detta innebär typiskt sätt att ett barn har rätt till umgänge med den förälder den inte bor stadigvarande hos.

Frågan om var barnet ska bo när föräldrarna inte bor ihop avgörs i första hand av föräldrarna själva. För det fall föräldrar inte kan komma överens om hur barnet ska bo eller hur umgänget ska se ut, kan en god ide vara att initialt söka hjälp hos socialtjänsten/familjerätten, för att  få vägledning och hjälp. Vid svårare meningsskiljaktigheter, kan det dock vara nödvändigt att vända sig till advokat och i förlängningen till domstol för att få saken prövad. Detta rör typiskt sätt fall där en boendeförälder av olika anledningar inte vill medge att barnet ska ha mer eller mindre umgänge med den andre föräldern, alternativt när en förälder, eller barnet själv, vill minska på umgänget med den andre föräldern, oavsett orsak.

Domstolsprocessen i frågor om boende och umgänge, avgörs precis som i fallet med vårdnad, utifrån vad som anses vara det bästa för barnet. Även i dessa fall kan det vara svårt för en domstol att avgöra vilket umgänge eller boende som faktiskt är det bästa för barnet. Det rör sig om ett flertal omständigheter och överväganden som ligger till grund för en domstols bedömning, och därför är det viktigt att ha en erfaren och rutinerad advokat vid sin sida för att få adekvat vägledning och hjälp genom processen.

Vi har mångårig erfarenhet av boende- och umgängestvister och ytterst kunnig expertis att bistå dig med för det fall du skulle behöva hjälp i en sådan process. Detta oavsett om du önskar minska på barnets umgänge med den andre föräldern, eller om du önskar mer umgänge med ditt barn, eller om du just har- eller är på väg att separera och du och den andre föräldern är oense i frågan.

 

Verkställighetsfrågor
När en domstol har avkunnat en dom om vårdnad, boende eller umgänge, innebär det naturligtvis att föräldrar måste följa vad domstolen har beslutat.  Domen är s.k. ”verkställbar”. Det förekommer dock fall där en förälder vägrar att följa domen och inte lämnar ut barnet för tex. umgänge. I dylika fall, kan den andre föräldern då ansöka om verkställighet av dom för att barnet ska få sitt beslutade umgänge. En sådan ansökan om verkställighet brukar ofta även innehålla ett yrkande om vite för den förälder som vägrar lämna ut barnet.

Vid en domstolsprocess om verkställighet, prövar inte domstolen frågor om umgänge eller vårdnad igen, utan enkom om det faktiskt föreligger hinder mot verkställighet.  Exempel på när hinder mot verkställighet kan anses föreligga, är om barnet befinner sig på sjukhus och rent faktiskt inte kan flyttas, eller när barnet vägrar träffa sin förälder enligt domen och anses ha sådan ålder och mognad att beslutet inte är verkställbart, dvs att barnet är för gammalt för att tvingas till ett umgänge barnet motsätter sig.

För det fall en dom om vårdnad eller umgänge nyligen har avkunnats, är det dock ovanligt att en domstol anser att hinder mot verkställighet föreligger. Detta eftersom frågan om vårdnad eller umgänge nyligen utretts av domstol.  Är domen däremot något eller några år gammal, kan så pass många och nya omständigheter ha inträffat, att förutsättningarna ser helt annorlunda ut jämfört med när domen avkunnades, med följd att tex. umgänge enligt domen inte längre framstår som förenligt med barnets bästa.

Ett beslut från domstolen om verkställighet, innebär att den ursprungliga domen eller beslutet kan genomföras med tvång om så anses nödvändigt, i extrema fall till och med genom att barnet hämtas med hjälp av polis. Vanligen är även ett beslut om verkställighet förenat med vite, dvs. böter, för varje gång föräldern vägrar att följa domen.

Vi har mångårig erfarenhet av verkställighetsmål och hjälper dig för det fall du inte får träffa ditt barn i enlighet med vad en domstol beslutat, eller om du anser att ett beslutat umgänge vore oförenligt med ditt barns bästa. Oavsett vilken sida du befinner dig på, kommer vi tillse att du får bästa möjliga hjälp och vägledning genom processen.

 

Underhåll till barn
Som föräldrar ska man tillsammans ansvara för sitt barns försörjning. När ett barn bor hela, eller större delen av tiden, hos den ena föräldern ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. Det finns flera aspekter att beakta när underhållsbidragets storlek ska bestämmas. Enkelt uttryckt, kan sägas att storleken på ett underhåll beror på föräldrarnas respektive ekonomiska situation i relation till barnets behov/kostnader. I de fall den underhållsskyldige föräldern har en förhållandevis hög inkomst , anses regelmässigt även barnet ha behov av att få leva på samma standard som den föräldern. I sådana fall kan det anses motiverat med att ett högre underhållsbidrag, med s.k. standardtillägg, ska utgå.

I de fall föräldrarna inte kan komma överens om vilket belopp den underhållsskyldige ska betala, är det möjligt att vända sig vända sig till domstol för att få saken fastställd.

Vi har mångårig rutin och erfarenhet av processer rörande underhåll och hjälper dig som ombud i en sådan process. Detta oavsett om du är den förälder som begär underhåll för ditt barn, eller är den som har att betala.

 

Faderskapsfrågor
För varje barn som föds ska det fastställas vem som är den biologiska fadern. Om mamman är gift registreras maken automatiskt som far, och i annat fall uppger föräldrarna till socialnämnden vem som är fadern. I vissa fall registreras ingen fader och det förekommer också att fel person registreras. Det kan då bli aktuellt att vända sig till domstol för att få ett faderskap upphävt och/eller fastställt. Vi har stor erfarenhet av faderskapsmål och biträder dig gärna i denna process och för din talan inför myndigheter och domstol.