Skip links

Arvsrätt

Arvsrätt

Bouppteckning och arvskifte
När en person avlider ska en bouppteckningsförrättning hållas inom tre månader. Det är dödsbodelägarna (vanligen efterlevande make, maka eller sambo, legala arvingar och universella testamentstagare), som gemensamt ansvarar för att detta görs. Eftersom bouppteckningen ligger till grund för arvskiftet – det vill säga hur tillgångarna därefter ska fördelas i enlighet med gällande lag eller testamente- är det viktigt att den görs på ett korrekt sätt.

Våra jurister har lång erfarenhet av den i många fall komplicerade juridiken som rör bouppteckning och arvskiften, samt av att i övrigt ge vägledning i de olika juridiska situationer som uppstår när en anhörig går bort. Kontakta oss gärna för mer information.

Boutredning och dödsboförvaltning
Efter en persons bortgång är det dödsbodelägarna, det vill säga de som är arvsberättigade (vanligen efterlevande make, maka eller sambo, legala arvingar och universella testamentstagare), som gemensamt ansvarar för att förvalta och avveckla dödsboet. Det kan vara många svåra beslut som dödsbodelägarna måste enas om för att detta ska vara möjligt och därtill innefattar det inte sällan stora arbetsinsatser, exempelvis om egendom ska avyttras.

För det fall dödsbodelägare är oense om hur dödsboet lämpligen ska förvaltas, eller på grund av andra meningsskiljaktigheter eller orsaker, kan en dödsbodelägare i domstol ansöka om en boutredningsman.

En boutredningsman är en opartisk och kunnig advokat som domstolen utser för att tillvarata dödsboets intressen, inkluderat att ansvara för förvaltningen, försöka lösa eventuella uppkomna meningsskiljaktigheter/tvister mellan dödsbodelägarna, förrätta arvskifte (dvs. tillse att tillgångarna/arvet fördelas mellan arvingarna på ett rättvist och korrekt sätt i enlighet med gällande lag eller testamente), samt slutligen avveckla dödsboet.

Var och en av dödsbodelägarna kan göra ansökan, och i denna ansökan kan man om man vill uppge vem som önskas som boutredningsman. Boutredningsmannens arbete bekostas normalt av den avlidnes tillgångar.

Flera av våra jurister arbetar med denna typ av frågor och advokatbyrån besitter stor kunskap och mångårig erfarenhet av boutredningar och de ofta komplicerade arvsrättsliga situationer som kan uppstå. Vi åtar oss såväl uppdrag som boutredningsmän, såväl som att vi agerar ombud åt dödsbodelägare under boutredningsprocessen.

Testamente och därtill sammanhängande frågor
När en person avlider kommer dennas kvarlåtenskap att fördelas enligt gällande arvsordning, såvida inte den avlidne efterlämnar sig ett testamente som anger annat. I ett testamente kan du själv bestämma hur dina tillgångar ska hanteras efter din bortgång, vilket ofta kan vara till stor hjälp för de efterlevande.

Det är av yttersta vikt att ett testamente upprättas och skrivs på ett korrekt sätt för att undvika oklarheter om den avlidnes önskemål och därmed risk för tvist mellan arvingarna gällande tolkningen m.m. Du bör därför anlita en advokatbyrå som har goda kunskaper i testamentsrätt för att garantera att ditt testamente skrivs på ett tydligt och formriktigt sätt.

Vi har stor kunskap och mångårig erfarenhet av testamenten och bistår såväl vid upprättande av testamente, som vid tvister om dess tolkning och innehåll. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Gåvor och därtill sammanhängande frågor
Vid större gåvor kan det vara bra för både givaren och mottagaren att låta upprätta en skriftlig handling – ett så kallat gåvobrev. Om gåvan avser en fastighet krävs att detta görs eftersom handlingen då ligger till grund för att mottagaren ska beviljas lagfart. I gåvobrevet kan man bestämma villkor för gåvan, exempelvis om mottagaren ska betala en viss del, så kallat vederlag, eller om givaren ska ha rätt att nyttja egendomen.

Det hör inte till ovanligheterna att tvist om gåvor uppstår efter gåvogivarens bortgång. Typiskt sett är det givarens arvingar som kan komma att göra anspråk på gåvan om det visar sig att den inkräktar på deras arvsrätt. Därför är det viktigt att noga fundera på vad en gåva kan komma att få för konsekvenser.

Vi har mångårig erfarenhet och stora kunskaper såväl vad gäller att bistå med rådgivning och korrekta handlingar vid utgivande av gåvor, såväl som att bistå med rådgivning och hjälp i situationer där du anser att en gåva gjorts som kränker din rätt till arv.

För det fall du funderar kring att utge en större gåva, eller anser att din rätt till arv blivit kränkt av en gåva, kan du med fördel kontakta oss för hjälp.

Framtidsfullmakt
Om du längre fram i livet skulle förlora förmågan att själv sköta om dina personliga och ekonomiska angelägenheter kan flera svårigheter uppstå. Eftersom enbart du har rätt att exempelvis använda dina bankkonton eller sälja din bostad kan det vara svårt för dina anhöriga att hjälpa dig med det som behöver göras.

Om du har en anhörig, god vän eller annan person som du känner förtroende för kan du genom att upprätta en framtidsfullmakt ge denna person rätt att vidta den typ av åtgärder som är nödvändiga för att tillvarata dina intressen om det behövs längre fram.

Vi hjälper dig med att upprätta en framtidsfullmakt utifrån de behov du kan komma att ha i framtiden.