Skip links

Allmän Civilrätt

Allmän Civilrätt

Allmän civilrätt är ett brett ämnesområde som samlar många av de frågor som inte ryms under andra, speciella, ämnesområden.
Den allmänna civilrätten rör framför allt avtalsrätt och köprätt men även t.ex. sakrätt samt skuld och fordran.

Avtalsrätt
Avtal är en av grundpelarna i vårt moderna samhälle och kan röra allt från ett köp av en bussbiljett till samarbetsavtal mellan flera multinationella företag. De allra flesta avtal gäller utbyte av varor och tjänster mot pengar, exempelvis köp, hyra, transport eller utförande av arbete men det finns även en mängd andra saker man kan sluta avtal om. Avtal kan vara muntliga eller skriftliga och ibland t.o.m. ha annan form, exempelvis sedvänja.

Muntliga avtal har i regel samma giltighet som skriftliga men det kan vara svårt att bevisa vad som faktiskt har avtalats om man inte har det på papper.

Det är rekommenderat att Du upprättar ett skriftligt kontrakt redan från början när Du avtalar om något som är värt mycket pengar eller på något annat sätt är viktigt för Dig. På så sätt undviker Du många tvister och blir det tvist så är det lättare att bevisa vad Ni faktiskt kommit överens om.

Vi hjälper Dig gärna, antingen med att skriva avtalet eller läsa igenom ett avtal som någon annan upprättat. Vi kan då förklara sådant som är oklart och påpeka eventuella brister innan Du skriver under det.

Skulle det ändå bli tvist, antingen om vad avtalet faktiskt innebär eller på grund av att andra parten inte följer avtalet så kan vi hjälpa Dig att reda ut rättsläget och, om det behövs, gå vidare till domstol. Ofta behöver man inte gå till domstol utan det kan räcka med att se över situationen och diskutera med motparten för att Ni ska kunna komma överens om en kompromiss.

Köprätt/ konsumentköprätt
Köp är, som tidigare sagts, ett sorts avtal men då det är en så vanlig avtalstyp finns det speciella lagar på området, köplagen och konsumentköplagen. Konsumentköplagen gäller när en privatperson köper en vara av en näringsidkare och köplagen gäller när det är två privatpersoner eller två näringsidkare som är köpare respektive säljare. Köplagens regler kan avtalas bort vilket innebär att det som är avtalat gäller istället för köplagens bestämmelse i just den frågan. Konsumentköplagens bestämmelser däremot ska skydda konsumenten och man kan bara avtala om att konsumenten ska få bättre villkor än vad som står i lagen. Det finns också en konsumenttjänstlag som används när en konsument köper en tjänst av en näringsidkare.

Skuld och fordran
Rätten kring skuld och fordran kan handla om en skulds uppkomst, exempelvis genom att man upprättar ett skuldebrev, men oftare om en skulds indrivning. Behöver man hjälp med att driva in en skuld från någon som vägrar betala bör man söka sig till kronofogden, förslagsvis genom ett inkassobolag eller en advokat, för utmätning. Om den som är skyldig pengar, kallad gäldenär, bestrider skulden måste man vända sig till tingsrätten för att få en dom på att skulden är korrekt. Innan man gör så bör man kontrollera att gäldenären inte redan har stora skulder hos Kronofogden och att det finns utmätningsbara tillgångar eller en utmätningsbar lön, annars kommer det bli svårt att faktiskt få ut några pengar även om man har rätt.

Vi kan hjälpa Dig med att upprätta skuldebrev och med att framställa krav samt som ombud i domstol i frågor som rör fordringar.

Sakrätt
Sakrätt handlar om skydd mot tredjeman vid exempelvis köp, hyra och stöld. Vem har rätt till egendom som blivit såld till två olika köpare eller stöldgods som har köpts av någon i god tro?